Sirectifier Electronics Technology Corporation

  • China
  • +86-519-88020000
  • +86-519-88019019
  • 15 Fulin Road, Xilin Industrial Park, Zhonglou District, Changzhou, Jiangsu, 213024 CHINA