JieJie Microelectronics Co., Ltd.

  • China
  • +86(513)6852-8666
  • 3000 Qiantangjiang Road, Economic Development Zone, Qidong, Jiangsu Province