Magnachip Semiconductor

  • Korea, Republic of
  • 76 Jikji-daero 436beon-gil Chungcheongbuk-do