Shenzhen Sensor Electronic Technology

  • China
  • +86-755 83766956
  • Unit 501, BLDG C, BAOFU Jewelry Garden, 33 BULAN Road, Longgang district, Shenzhen city